:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
23 JamadilAkhir 1435 H | 24 April 2014 M


         

         

         
         

23 JamadilAkhir 1435 H
24 April 2014 MAKTA MAJLIS UGAMA ISLAM DAN MAHKAMAH-MAHKAMAH KADI PENGGAL 77 PINDAAN 1984

SEKSYEN

PERKARA/KESALAHAN

HUKUMAN/DENDA

185

Pengajar Ugama

Barangsiapa, kecuali di tempat kediamannya sendiri dan hanya di hadapan ahli-ahli keluarganya sendiri, mengajar atau mengakui untuk mengajar mana-mana ajaran ugama Islam tanpa kebenaran bertulis bagi pihak Majlis adalah melakukan suatu kesalahan.

Penjara 1 bulan atau denda $1,000.

186

Ajaran Sesat

Barangsiapa yang mengajar atau menerangkan di hadapan awam sebarang ajaran atau melaksanakan sebarang upacara atau perbuatan yang berkaitan dengan ugama Islam dengan sebarang cara yang bertentangan dengan hukum syarak adalah melakukan suatu kesalahan

Penjara 3 bulan atau denda $2,000

187

Fatwa

Jika sesiapa saja, selain daripada Mufti atau seseorang bertindak di bawah kuasa-kuasa yang diberikan oleh Akta ini, mengeluarkan atau bertujuan untuk mengeluarkan sebarang fatwa mengenai mana-mana persoalan ajaran Islam dari hukum syarak atau Adat Brunei dia adalah melakukan kesalahan

Penjara 3 bulan atau denda $2,000

188

Buku-buku Agama

Barangsiapa yang mencetak, menyiarkan, menjual atau mengimport ke dalam Negara Brunei Darussalam untuk jualan mana-mana buku atau dokuman yang memberi atau bertujuan untuk memberi pengajaran mengenai sebarang perkara tentang ajaran Islam atau hukum syarak atau Adat Brunei adalah, jika buku atau dokuman demikian mengandungi sebarang perkara yang bertentangan dengan hukum syarak atau ajaran Islam atau mana-mana fatwa yang dikeluarkan secara tidak sah, adalah melakukan suatu kesalahan

Penjara 6 bulan atau denda $4,000 dan buku atau dokumen akan dirampas.

189

Menyalahgunakan Al-Quran

Barangsiapa dalam sebarang pertunjukan sandiwara atau di mana-mana tempat hiburan awam menggunakan mana-mana petikan Al-Quran atau sebarang perkataan yang mempunyai pengertian yang suci kepada orang-orang yang menganut ugama Islam atau mengejek atau meniru dengan cara mengejek mana-mana perbuatan atau upacara yang berkaitan dengan ugama Islam adalah melakukan suatu kesalahan

Penjara 1 bulan atau denda $8,000

190

Penghinaan Terhadap Pihak-Pihak Berkuasa Agama

Barangsiapa yang bersalah melakukan sebarang penghinaan terhadap pihak berkuasa Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam kedudukannya sebagai Ketua Ugama Islam bagi Negara Brunei Darussalam, atau bagi Majlis atau mana-mana Jawatankuasa atau Ahli atau Pegawainya, atau bagi mana-mana Mahkamah atau pegawai pengetuanya, atau mana-mana pegawai masjid, adalah melakukan suatu kesalahan

Penjara 1 bulan atau denda $1,000.

191

Penghinaan Terhadap Agama

Barangsiapa dengan perkataan-perkataan yang dicakapkan atau bertulis atau dengan pernyataan zahir mengeji atau menghina atau cuba untuk mengeji atau menghina ugama Islam atau kaul-kaul daripada mana-mana mazhab atau pengajaran mana-mana guru ugama yang diberikuasa dengan sahnya atau mana-mana fatwa yang dikeluarkan dengan sah oleh Mufti di bawah syarat-syarat dari Akta ini adalah melakukan suatu kesalahan

Penjara 6 bulan atau denda $4,000

193

Hasutan Untuk Meninggalkan Tugas Agama

Barangsiapa yang menghasut atau memujuk sesiapa saja yang berugama Islam untuk menahan daripada menghadiri mana-mana masjid atau daripada membayar zakat atau fitrah atau daripada melakukan atau membayar apa saja yang dia bertanggungjawab untuk melakukan atau membayar di bawah Akta ini adalah melakukan suatu kesalahan.

Penjara 6 bulan atau denda $4,000.


Pejabat Menteri
Pejabat Timbalan Menteri
Pejabat Setiausaha Tetap
Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap
Jabatan Pentadbiran
Jabatan Majlis Ugama Islam
Jabatan Hal Ehwal Syariah
Program Pengupayaan Asnaf Zakat
Jabatan Urusan Haji
Jabatan Hal Ehwal Masjid
Jabatan Pengajian Islam
Unit Perundangan Islam
Pusat Da'wah Islamiah
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong
Bahagian Perhubungan Awam dan Antarabangsa
Bahagian Kemajuan Syiar Islam
Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan
Bahagian Teknologi Maklumat
Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan
Institut Tahfiz Al Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
Bahagian Sumber Manusia
Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran

         

                  


        Jabatan Hal Ehwal Syariah
Maklumat ringkas berkaitan dengan Jabatan Hal Ehwal Syariah.
Bil.
1. SEJARAH PENUBUHAN JABATAN HAL EHWAL SYARIAH
2. MISI DAN TUGASAN UTAMA JABATAN
3. JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI JABATAN
4. BAHAGIAN KAWALAN MAKANAN HALAL
5. PROSEDUR MEMOHON PERMIT HALAL
6. PROSEDUR MEMOHON SIJIL HALAL
7. PROSEDUR MEMOHON PERMIT IMPORT HALAL
8. SENARAI RUMAH SEMBELIHAN
9. SENARAI RESTORAN YANG DIBERI SIJIL HALAL OLEH MUIB
10. ADUAN MASALAH RUMAHTANGGA
11. KURSUS PRA NIKAH
12. TAKLIMAT PERMOHONAN POLIGAMI
13. BAHAGIAN KAWALAN AKIDAH
14. KESALAHAN-KESALAH AKIDAH
15. AKTA MAJLIS UGAMA ISLAM DAN MAHKAMAH-MAHKAMAH KADI PENGGAL 77 PINDAAN 1984
16. KUMPULAN KEAGAMAAN YANG TELAH DIFATWAKAN DAN DIWARTAKAN SEBAGAI AJARAN SESAT