:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
17 JamadilAkhir 1435 H | 18 April 2014 M


         

         

         
         

17 JamadilAkhir 1435 H
18 April 2014 MJAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI JABATAN

Semenjak penubuhan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Syariah dilantik bagi menganggotai beberapa Jawatankuasa dan Lembaga atas nama jawatan antaranya sebagaimana berikut:-

 • Pengerusi Muzakarah Bulanan Jabatan Hal Ehwal Syar'iah.
 • Setiausaha Jawatankuasa Kawalan Kegiatan-Kegiatan Keugamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama.
 • Setiausaha Jawatankuasa Mengkaji Amalan-Amalan Berugama, Kementerian Hal Ehwal Ugama.
 • Ahli Jawatankuasa Muzakarah Bulanan Kementerian (MBK), Kementerian Hal Ehwal Ugama.
 • Ahli Lembaga Bandaran, Bandar Seri Begawan, Tutong, Seria dan Belait.
 • Ahli Jawatankuasa Penilaian Permohonan Anak Angkat/Pungut, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan.
 • Pengerusi Jawatankuasa Penilaian Program Bimbingan Muallaf.
 • Ahli Jawatankuasa Kecil Bidang Undang-Undang Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan.
 • Ahli Jawatankuasa Mengenai Kawalan Barang-Barang Gunaan dan Makanan Orang Islam di kalangan Negara-Negara MABIMS.
 • Ahli Jawatankuasa Perkembangan Sumber Tenaga Manusia Kementerian Hal Ehwal Ugama.
 • Ahli Jawatankuasa Perumahan Kementerian Hal Ehwal Ugama.
 • Ahli Jawatankuasa Mengkaji Perintah-Perintah Am (General Orders)
 • Ahli Jawatankuasa Mengkaji Perkembangan dan Pelaboran Harta-Harta Majlis Ugama Islam.
 • Urusetia Jawatankuasa Penyelaras Undang-Undang.
 • Ahli Jawatankuasa Penasihat Mengenai Orang-Orang Tahanan.
 • Ahli Jawatankuasa Kerja Pentadbiran Kolej Islam Universiti Brunei Darussalam/Seminar Pengajian Islam.
 • Ahli Jawatankuasa Dermasiswa Kementerian Hal Ehwal Ugama.
 • Ahli Jawankuasa Lembaga Peperiksaan Pelajaran Ugama, Brunei Darussalam.
 • Ahli Jawatankuasa Penapisan Buku-Buku dan Kitab-Kitab.
 • Pengerusi Jawatankuasa Temuduga Kerana Menimbangkan Permohonan-Permohonan Menyambung Perkhidmatan Sebulan Ke Sebulan.
 • Ahli Jawatankuasa Da'wah dan Tabliq Kementerian Hal Ehwal Ugama.
 • Ahli Jawatankuasa Anggota Majlis Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan.
 • Ahli Jawatankuasa Pembelian Buku Ugama untuk Keperluan Sekolah Rendah Ugama, Menengah, Maktab, Institut Pengajian Islam, Khutub Khanah dan Masjid-Masjid.
 • Ahli Jawatankuasa Membincangkan Cadangan Program Diploma Lanjutan Pengajian Islam Institut Pengajian Islam Brunei Darussalam.
 • Ahli Jawatankuasa Menyusun Kaedah Kerjasama Mengenai Kawalan Akidah Utama Islam di Kalangan Negara ASEAN (Pertemuan Tahunan) Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam dan Malaysia.
 • Ahli Jawatankuasa Kerja Piawaian Halal.
 • Ahli Jawatankuasa Lembaga Akademik Institut Pengajian Islam Brunei Darussalam.
 • Ahli Jawatankuasa Membuat Garispandu Perayaan-Perayaan Ugama lain.
 • Ahli Jawatankuasa Lembaga Penasihat Pusat Da'wah Islamiah.
 • Ahli Jawatankuasa Penyiasatan Pengajian Ugama Kristian di Sekolah St.Georges dan Sekolah Misi yang lain.
 • Ahli Jawatankuasa Kecil Bidang Pengajian Ugama Islam.
 • Ahli Jawatankuasa Lembaga Melesen Alat Radio Komunikasi Satelit.
 • Ahli Jawatankuasa Teknikal (Kementerian Perindusterian dan Sumber-Sumber Utama).
 • Ahli Jawatankuasa Perkembagan Sumber Tenaga Manusia Kementerian Hal Ehwal Ugama.
 • Ahli Jawatankuasa Pengubalan Undang-Undang Keluarga Islam Brunei Darussalam.
 • Ahli Jawatankuasa Perkembangan Unit Undang-Undang.
 • Ahli Jawatankuasa Tambang Haji Khas Daripada DYTM Paduka Seri Pengiran Digadong.
 • Ahli Jawatankuasa Teknologi Maklumat Kementerian Hal Ehwal Ugama.
 • Ahli Jawatankuasa Penimbangan dan Jawatankuasa Tertinggi Anugerah Bakti Hijrah Sambutan Awal Hirsh.
 • Ahli Jawatankuasa Kerja "The Establishment of ASEAN Standards For "Halal Food"
 • Ahli Jawatankuasa Juru Nikah
 • Ahli Jawatankuasa Penasihat Badan Tanmiah Harta Majlis Ugama Islam
 • Ahli Jawatankuasa Perhubungan Awam, Kementerian-Kementerian Negara Brunei Darussalam
 • Ahli Jawatankuasa Mengkaji dan Meneliti Penjualan Kondom
 • Pengerusi Jawatankuasa Badan Mengawal Kebenaran Mengajar Agama di Brunei Darussalam
 • Urusetia Jawatankuasa Badan Penyelaras Badan Menghadapi Masalah Awal Tahun 2000
 • Ahli Jawatankuasa Kecil Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan
 • Ahli Jawtankuasa Buku Teks di Sekolah-Sekolah Ugaam Brunei Darussalam;
 • Ahli Jawatankuasa Garispanduan Bersalam-salaman antara Lelaki dan Perempuan Yang Bukan Mahram Mengikut Hukum Syara
 • Ahli Jawatankuasa Penghapusan Dari Kira-Kira Jabatan Hal Ehwal Syariah.
 • Ahli Jawatankuasa Lembaga Mengeluarkan Permit Import Halal
 • Ahli Jawatankuasa Penilaian Program Bimbingan Mualaf
 • Ahli Jawatankuasa Pembaharuan Perkhidmatan Awam
 • Ahli Jawatankuasa Kerja Pertahanan dan Keselamatan
 • Ahli Jawatankuasa Kebangsaan Menangani Isu Sosial
 • Ahli Jawatankuasa Penguatkuasaan Undang-Undang
 • Pengerusi Jawatankuasa Tatatertib Jabatan Hal Ehwal Syar'iah
 • Pengerusi Jawatankuasa Pemeriksaan Sijil Halal dan Label Halal 2005
 • Ahli Jawatankuasa Khas Menangani Kegiatan Kurang Bermoral
 • Ahli Jawatankuasa Kerja Menangani Kegiatan Kurang Bermoral
 • Ahli Jawatankuasa Pemulihan Akhlak
 • Ahli Lembaga Penasihat Perintah Kanak-Kanak dan Orang Muda, 2006
 • Ahli Kumpulan Bertindak Mengenai Perlindungan Kanak-Kanak
 • Jawatankuasa Badan Mengawal Kebenaran Mengajar Agama Di Negara Brunei Darussalam.
 • Jawatankuasa Mengkaji Amalan Berugama.
 • Jawatankuasa Kawalan Kegiatan-kegiatan Keugamaan.
 • Jawatankuasa Penguatkuasaan Undang-undang.
 • Ahli Lembaga Bandaran Bandar Seri Begawan, Belait Dan Seria Dan Tutong.
 • Jawatankuasa Kecil Majlis Kebangsaan Pengiktirafan Kelulusan .
 • Jawatankuasa Pemeriksaan Sijil Halal Dan Label Halal, 2005.
 • Jawatankuasa Khas Menangani Kegiatan Kurang Bermoral.
 • Jawatankuasa Kerja Menangani Kegiatan Kurang Bermoral.

Pejabat Menteri
Pejabat Timbalan Menteri
Pejabat Setiausaha Tetap
Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap
Jabatan Pentadbiran
Jabatan Majlis Ugama Islam
Jabatan Hal Ehwal Syariah
Program Pengupayaan Asnaf Zakat
Jabatan Urusan Haji
Jabatan Hal Ehwal Masjid
Jabatan Pengajian Islam
Unit Perundangan Islam
Pusat Da'wah Islamiah
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong
Bahagian Perhubungan Awam dan Antarabangsa
Bahagian Kemajuan Syiar Islam
Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan
Bahagian Teknologi Maklumat
Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan
Institut Tahfiz Al Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
Bahagian Sumber Manusia
Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran

         

                  


        Jabatan Hal Ehwal Syariah
Maklumat ringkas berkaitan dengan Jabatan Hal Ehwal Syariah.
Bil.
1. SEJARAH PENUBUHAN JABATAN HAL EHWAL SYARIAH
2. MISI DAN TUGASAN UTAMA JABATAN
3. JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI JABATAN
4. BAHAGIAN KAWALAN MAKANAN HALAL
5. PROSEDUR MEMOHON PERMIT HALAL
6. PROSEDUR MEMOHON SIJIL HALAL
7. PROSEDUR MEMOHON PERMIT IMPORT HALAL
8. SENARAI RUMAH SEMBELIHAN
9. SENARAI RESTORAN YANG DIBERI SIJIL HALAL OLEH MUIB
10. ADUAN MASALAH RUMAHTANGGA
11. KURSUS PRA NIKAH
12. TAKLIMAT PERMOHONAN POLIGAMI
13. BAHAGIAN KAWALAN AKIDAH
14. KESALAHAN-KESALAH AKIDAH
15. AKTA MAJLIS UGAMA ISLAM DAN MAHKAMAH-MAHKAMAH KADI PENGGAL 77 PINDAAN 1984
16. KUMPULAN KEAGAMAAN YANG TELAH DIFATWAKAN DAN DIWARTAKAN SEBAGAI AJARAN SESAT