:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
25 Ramadhan 1435 H | 23 Julai 2014 M


         

         

         
         

25 Ramadhan 1435 H
23 Julai 2014 MBAHAGIAN KAWALAN AKIDAH

Bahagian Kawalan Akidah adalah sebuah bahagian di bawah Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam. Bahagian Kawalan Akidah ditubuhkan pada tahun 1994 setelah mendapat perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam.

Bahagian ini pada awalnya dikenali dengan nama Unit Kawalan Akidah dan Syariah (UKAS) yang dipertanggungjawabkan bagi mengendalikan dan menangani perkara-perkara yang berhubung dengan syariah (halal/haram) dan juga yang berhubung dengan akidah. Dengan berkuatkuasanya Akta Mahkamah Syariah Penggal 184 pada 1hb Muharram 1424 bersamaan 26hb Mac 2001, dalam Bab 26 akta tersebut telah menyatakan mengenai perlantikan pegawai-pegawai Penguatkuasa Agama. Maka pada 01hb Ogos 2001 Bahagian Penyiasatan dan Bahagian Kawalan Akidah telah disatukan dan dikenali dengan nama Bahagian Penguatkuasaan Agama.

Pada 1hb Ogos 2006, Seksyen Akidah, dijadikan Bahagian Kawalan Akidah dengan menyerapkan Bahagian Penyelidikan.

Bahagian Kawalan Akidah mengandungi 6 unit:

-Pentadbiran
-Unit Tarikat dan Ilmu Kerohanian
-Unit Penyelewengan Akidah dan Perbandingan Ugama
-Unit Perbomohan dan Khurafat
-Unit Penyelidikan
-Unit Perisikan dan Pelaksanaan Operasi

FUNGSI DAN PERANAN

  • Menjalankan Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77, Pindaan 1984.
  • Mengawal umat Islam dari terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat.
    Memantau perkembangan ugama selain ugama Islam dan mengawal kegiatan dakwah di negara ini supaya tidak dipengaruhi oleh apa jua fahaman atau mazhab yang tidak bersesuaian dengan fahaman Ahli Sunnah Wal Jamaah Mazhab Syafie.
  • Memberikan cadangan/pandangan kepada pihak yang berkenaan berhubung dengan hal ehwal aqidah.

Pejabat Menteri
Pejabat Timbalan Menteri
Pejabat Setiausaha Tetap
Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap
Jabatan Pentadbiran
Jabatan Majlis Ugama Islam
Jabatan Hal Ehwal Syariah
Program Pengupayaan Asnaf Zakat
Jabatan Urusan Haji
Jabatan Hal Ehwal Masjid
Jabatan Pengajian Islam
Unit Perundangan Islam
Pusat Da'wah Islamiah
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong
Bahagian Perhubungan Awam dan Antarabangsa
Bahagian Kemajuan Syiar Islam
Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan
Bahagian Teknologi Maklumat
Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan
Institut Tahfiz Al Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
Bahagian Sumber Manusia
Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran

         

                  


        Jabatan Hal Ehwal Syariah
PROSEDUR MEMOHON PERMIT IMPORT HALAL