:

   B.Melayu | English | ﺏﺮﻋ  
12 JamadilAkhir 1436 H | 2 April 2015 M


         

         

         
         

12 JamadilAkhir 1436 H
2 April 2015 MSEJARAH PENUBUHAN JABATAN HAL EHWAL SYARIAH

Jabatan Hal Ehwal Syar'iah ditubuhkan pada 21hb. Oktober 1986 iaitu apabila Jabatan Hal Ehwal Ugama dinaiktaraf menjadi Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sejak penubuhannya Jabatan ini telah ditadbir oleh Pengarah dan dibantu oleh Penolong Pengarah.

Sejak tahun 1986, Jabatan ini pada dasarnya menjalankan peranan dan tanggungjawab mengikut Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi, Penggal 77. Untuk menjalankan kehendak Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi, Penggal 77 tersebut, maka Jabatan ini mempunyai empat bahagian yang besar dimana setiap bahagian mempunyai peruntukan dan bidangkuasa yang tertentu.
Bahagian-bahagian tersebut adalah:

1.Bahagian Mufti.
2.Bahagian Mahkamah Kadi dan Urusan Masjid.
3.Bahagian Majlis Ugama Islam.
4.Bahagian Penyiasatan Dan Pendakwaan.

Pada tahun 1989, satu unit baru telah ditubuhkan di bawah Jabatan Hal Ehwal Syariah iaitu Unit Khidmat Nasihat Keluarga. Unit ini dipertanggungjawabkan untuk menangani masalah-masalah rumahtangga yang sering dihadapi oleh masyarakat Islam di Negara ini.

Manakala pada tahun 1991, satu lagi unit telah ditubuhkan di bawah Bahagian Penyiasatan Dan Pendakwaan iaitu Unit Isti'lamat. Pada tahun 1994, setelah mendapat perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Unit ini telah ditukar namanya kepada Unit Kawalan Aqidah dan Syariah. Unit ini mula beroperasi sepenuhnya pada 01hb. April 1995.

Bagi membolehkan Jabatan ini memainkan peranannya dengan lebih berkesan, setiap bahagian/unit diberi tanggungjawab mengenai bidangkuasa masing-masing.

Pada tahun 1994, dua buah bahagian besar di Jabatan ini telah dinaikan tarafnya dan masing-masing menjadi Jabatan, bahagian berkenaan adalah:

-Bahagian Mufti Menjadi Jabatan Mufti Kerajaan di bawah Jabatan Perdana Menteri mulai 07hb. November 1994.

-Bahagian Urusan Masjid Menjadi Jabatan Hal Ehwal Masjid di bawah Kementerian Hal Ehwal Ugama mulai 01hb. Mei 1994.

Pada 13hb. Oktober 1997 Lembaga Mengeluarkan Permit Import Halal telah ditubuhkan dan dikenali dengan nama Badan Pengeluar Permit Import Daging Halal yang mana segala kegiatan dan operasinya dibantu oleh Unit Kawalan Aqidah dan Syariah dan lain-lain agensi kerajaan yang bersangkutan dengan penguatkuasaan undang-undang di Negara ini.

Berikutan dengan itu satu Perintah Darurat (Daging Halal) 1998 (sekarang dikenali Akta Daging Halal, Penggal 183) dan Aturan-Aturan Daging Halal 1999 telah diwartakan yang mana kedua-duanya telah berkuatkuasa mulai 17hb. April 1999.
Dengan berkuatkuasanya undang-undang tersebut Badan Pengeluar Permit Import Daging Halal telah dikenali dengan nama Lembaga Mengeluarkan Permit Import Halal.
Pada penghujung tahun 1999, satu bahagian telah ditubuhkan di bawah Jabatan ini iaitu Bahagian Halal Haram, dimana segala aktiviti dan kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Mengeluarkan Permit Import Halal adalah di laksanakan di bawah Bahagian ini. Pada masa yang sama juga Unit Kawalan Aqidah Dan Syar'iah juga telah diubah namanya menjadi Bahagian Kawalan Aqidah.

Mulai 1 Muharram 1422H bersamaan 26hb. Mac 2001M, Akta Mahkamah Syariah telah dikuatkuasakan, dan mulai dari tarikh tersebut Bahagian Mahkamah Kadi (Mahkamah Kadi Besar dan Mahkamah Kadi Daerah) telah dipisahkan dari Jabatan Hal Ehwal Syariah.

Pada 01hb. Ogos 2001, Bahagian Penyiasatan dan Bahagian Kawalan Aqidah telah disatukan dan dikenali dengan nama Bahagian Penguatkuasaan Agama. Sementara Bahagian Pendakwaan diletakkan di bawah Unit Perundangan Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Bagi memantapkan lagi keberkesanan kawalan Akidah dan memelihara kesucian agama resmi negara ini selain menjadi sebagai sebuah organisasi yang bertanggungjawab dalam memastikan umat Islam di negara ini terus berpegang teguh kepada ugama Islam mengikut aqidah Ahli Sunnah Wal Jemaah, maka pada 1hb Ogos 2006, Bahagian Kawalan Akidah diasingkan semula dari Bahagian Pengutakuasaan Agama.

Sehingga kini Jabatan Hal Ehwal Syariah mempunyai 5 bahagian dibawahnya iaitu:
Bahagian Pentadbiran
Bahagian Penguatkuasaan Agama
Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga
Bahagian Kawalan Makanan Halal
Bahagian Kawalan Akidah


Pejabat Menteri
Pejabat Timbalan Menteri
Pejabat Setiausaha Tetap
Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap
Jabatan Pentadbiran
Jabatan Majlis Ugama Islam
Jabatan Hal Ehwal Syariah
Program Pengupayaan Asnaf Zakat
Jabatan Urusan Haji
Jabatan Hal Ehwal Masjid
Jabatan Pengajian Islam
Unit Perundangan Islam
Pusat Da'wah Islamiah
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong
Bahagian Perhubungan Awam dan Antarabangsa
Bahagian Kemajuan Syiar Islam
Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan
Bahagian Teknologi Maklumat
Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan
Institut Tahfiz Al Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
Bahagian Sumber Manusia
Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran

         

                  


        Jabatan Hal Ehwal Syariah
PROSEDUR MEMOHON PERMIT IMPORT HALAL